Adatvédelem

A személyes adatok kezelésével összefüggésben a 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadók. A személyes adatok kezelésére a jogszabályban meghatározott adatvédelmi és adatbiztonsági követelmények maradéktalan betartásával kerül sor. Ennek során az adatkezelő biztosítja az érintettek (ügyfelek) magánszférájának védelmét, az adatok biztonságát, az adatkezelés tisztességességét és törvényességét, egyúttal védi az adatokat a jogosulatlan hozzáféréstől. A személyes adatok felvételére, kezelésére csak az érintettek (ügyfelek) hozzájárulásával kerülhet sor. A személyes adatok felvételéhez, kezeléséhez történő hozzájárulásnak tekintendő, ha az ügyfél (ajánlatkérés, rendelés, stb. során) megadja személyes adatait. Csak olyan személyes adat kezelésére kerül sor, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kerül kezelésre; így az érintett (ügyfél) által megadott személyes adatok kezelésére csak ajánlatkérés, rendelés, a szolgáltatás díjának meg nem fizetése esetén annak érvényesítése céljából és az ehhez szükséges időtartamban kerül sor.

Az adatkezelő az adatokat nem adja ki harmadik személy részére, kivéve azokat az adatokat azon harmadik személyek részére, amely adatok kiadása a szerződés teljesítéséhez az adott harmadik személy részére szükséges (pl.: futárszolgálat részére adatok kiadása a kézbesítéshez). Az így kiadott adatokat az adatokat megszerző harmadik személy semmilyen módon nem jogosult felhasználni.

A vevő hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a fentiek szerint a webáruház kezelje. A vevő bármikor kérheti az adatai módosítását, törlését illetve visszavonhatja személyes adatai kezeléséhez való hozzájárulását az elérhetőségek bármelyikén.

A www.arukereso.hu (Naspers OCS Hungary Kft. 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., Adószám: 24868291-2-42, Cégjegyzékszám: 01-09-186759) Megbízható bolt programjának működése érdekében az itt történő vásárlások után a vásárló e-mailcíme, illetve az általa megvásárolt termék megnevezése az arukereso.hu részére továbbításra kerül. Az adattovábbítás célja: vásárlói visszajelzés igénylése és megjelenítése. Az így továbbított személyes adatokat a Naspers OCS Hungary Kft. a www.arukereso.hu Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatának megfelelően kezeli.

Kiterjesztett garanciával kapcsolatos adatkezelési elv:

XV. A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvi és gyakorlati tudnivalók
1) Értelmező rendelkezések:
a) személyes adat:2. Az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve,
azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy
szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre
vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e
minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a
kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a
helyreállításhoz szükségesek.;
b) érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy
közvetve - azonosítható természetes személy;
c) hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó
személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
d) adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt a személyes adatok kezelésének
célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket
meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
e) adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely
művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése,
rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása,
nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és
megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, a
fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai
jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
f) adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé
tétele;
g) adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az
alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
h) adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve
a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - személyes adatok
feldolgozását végzi;
i) Infotv.: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény
12
j) a biztosítási titok: minden olyan – minősített adatot nem tartalmazó –, a biztosító, a
viszontbiztosító, a biztosításközvetítő, a biztosítási szaktanácsadó rendelkezésére álló adat,
amely a biztosító, a viszontbiztosító, a biztosításközvetítő, a biztosítási szaktanácsadó egyes
ügyfeleinek (ideértve a károsultat is) személyi körülményeire, vagyoni helyzetére, illetve
gazdálkodására vagy a biztosítóval, illetve a viszontbiztosítóval kötött szerződéseire
vonatkozik.
k) ügymenet kiszervezése: a biztosító biztosítási tevékenysége valamely részének végzésére
mást bíz meg
l) biztosító: Groupama Garancia Biztosító Zrt., székhely: Magyarország, 1051. Budapest,
Október 6. u. 20., Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság által Cg. 01-10-041071. szám alatt
bejegyezve
m) ügyfél: a szerződő, a biztosított, a kedvezményezett, a károsult, a biztosító szolgáltatására
jogosult más személy; az adatvédelemre vonatkozó rendelkezések alkalmazásában ügyfél az
is, aki a biztosító számára szerződéses ajánlatot tesz
n) egészségügyi adat: az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok védelméről
szóló 1997. évi XLVII. törvényben foglalt meghatározás szerint az érintett testi, értelmi és lelki
állapotára, kóros szenvedélyére, valamint a megbetegedés, illetve az elhalálozás
körülményeire, a halál okára vonatkozó, általa vagy róla más személy által közölt, illetve az
egészségügyi ellátóhálózat által észlelt, vizsgált, mért, leképzett vagy származtatott adat;
továbbá az előzőekkel kapcsolatba hozható, az azokat befolyásoló mindennemű adat (pl.
magatartás, környezet, foglalkozás)
o) külföldi: a devizakorlátozások megszüntetéséről, valamint egyes kapcsolódó törvények
módosításáról szóló 2001. évi XCIII. törvény 2. §-ának 2. pontjában meghatározott fogalom;
p) m) üzleti titok: a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 81.
§-ának (2) bekezdésében meghatározott fogalom;
2) Az adatkezelés célja, jogalapja:
A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény (továbbiakban Bit.) 155. §
(1) bek-e alapján a biztosító adatkezelésének célja a biztosítási szerződés megkötéséhez,
módosításához, állományban tartásához, a biztosítási szerződésből származó követelések
megítéléséhez szükséges, vagy a Bit-ben meghatározott egyéb cél.
A biztosító az ügyfél előzetes hozzájárulásával az alábbi célokból is végez adatkezelést:
- ügyfelek tájékoztatása és marketing tevékenység (értve ezalatt a biztosítási, illetve más célból
történő üzleti kapcsolatfelvételt, az ügyfélakciók szervezését is)
- ügyfélnyilvántartás vezetése
- jogi eljárások, panaszügyintézés folytatása
- a biztosítási szerződésből eredő igények teljesítése
- üzletszerzés, prevenciós és intervenciós tevékenység, amely kiterjed ezen tevékenységek ellátása
érdekében a biztosítóval szerződéses kapcsolatban álló biztosításközvetítők részére törtéérdekében a biztosítóval szerződéses kapcsolatban álló biztosításközvetítők részére törtéérdekében a biztosítóval szerződéses kapcsolatban álló biztosításközvetítők részére törtéérdekében a biztosítóval szerződéses kapcsolatban álló biztosításközvetítők részére törtéérdekében a biztosítóval szerződéses kapcsolatban álló biztosításközvetítők részére törtéérdekében a biztosítóval szerződéses kapcsolatban álló biztosításközvetítők részére törtéérdekében a biztosítóval szerződéses kapcsolatban álló biztosításközvetítők részére törtéérdekében a biztosítóval szerződéses kapcsolatban álló biztosításközvetítők részére történő
adatátadásra is (az egészségügyi állapotra vonatkozó, valamint a különleges adatok kivételével).
Az Infotv. 6.§ (1) bekezdése alapján a biztosító az érintett személyes adatait akkor is kezelheti, ha az
érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes
adat kezelése a biztosítóra, mint adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából
szükséges vagy az adatkezelő biztosító vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése
céljából szükséges, és ezen érdekek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog
korlátozásával arányban áll.
A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez
törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.
Az Infotv. 6.§ (5) bekezdése alapján ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával
került sor, az adatkezelő biztosító a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá
13
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges vagy az adatkezelő biztosító vagy
harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdekek érvényesítése
a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás
nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.
Az ügyfél a biztosítási ajánlat, biztosítási szerződés, illetve a titoktartás alóli felmentésről szóló
nyilatkozat aláírásával hozzájárul az adatainak a jelen „Tudnivalókban”, illetve a szerződésben
meghatározottak szerinti kezeléséhez.
3) A kezelt adatok meghatározása (biztosítási titokkörök):
a) az ügyfél személyi adatai, a nem természetes személyek adatai
b) a biztosított vagyontárgyak jellemző adatai és értéke, a kockázatelbírálás adatai
c) élet-,baleset-, betegség-, és felelősségbiztosításnál az egészségi állapottal összefüggő adatok,
d) a kifizetett biztosítási szolgáltatás és kártérítés összege, a kifizetés ideje,
e) a biztosítási szerződéssel, létrejöttével, módosításával, nyilvántartásával, a szolgáltatással
összefüggő, valamint a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges összes lényeges tény és körülmény
Az a-b) pontokba tartozó, a biztosítási ajánlaton szereplő adatok, valamint a c) pontban
meghatározott adatok nélkülözhetetlenek a szerződés megkötéséhez, illetve a szolgáltatás
teljesítéséhez.
Az adatszolgálgatás minden adat vonatkozásában önkéntes, de a fentebb megjelölt adatok
hiánya a kockázat meghatározását lehetetlenné teszi, amely a biztosítási ajánlat visszautasítását
vonhatja maga után.
A fentieken túlmenően az ügyfél hozzájárulása esetén a biztosító jogosult mindazokat az ügyfél
által önként megadott adatokat kezelni, melyek a 2. pontban felsorolt célokból szükségesek. A
Biztosító azonban az ügyfeleknek csak azon biztosítási titkait jogosult kezelni, amelyek a
biztosítási szerződéssel, annak létrejöttével, nyilvántartásával, és a szolgáltatással összefüggnek.
Az ügyfél egészségi állapotával összefüggő adatokat a biztosító a Bit. 155.§ (1) bekezdésében
meghatározott célokból, az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok
kezeléséről szóló 1997. évi XLVII. törvény rendelkezései szerint, kizárólag az érintett írásbeli
hozzájárulásával kezelheti.
A Biztosító kizárólag automatizált adatfeldolgozással az érintett személyes jellemzőinek
értékelésén alapuló döntés meghozatalára is jogosult, ha a döntést a szerződés megkötése vagy
teljesítése során hozták, feltéve, hogy azt az érintett kezdeményezte. Az automatizált
adatfeldolgozással kapcsolatos döntés esetén a Biztosító az érintettet – kérelmére – tájékoztatja
az alkalmazott módszerről és annak lényegéről, valamint lehetőséget biztosít az érintettnek
álláspontja kifejtésére.
A Biztosító az ügyfél hozzájárulása esetén a tevékenységéhez kapcsolódó információkról
hírlevélben, e-mailen tájékoztatást adhat az ügyfeleinek. A Biztosító, vagy vele szerződéses
kapcsolatban álló biztosításközvetítő az ügyfél hozzájárulása esetén e-mailen, kapcsolatban álló biztosításközvetítő az ügyfél hozzájárulása esetén e-mailen, kapcsolatban álló biztosításközvetítő az ügyfél hozzájárulása esetén e-mailen, kapcsolatban álló biztosításközvetítő az ügyfél hozzájárulása esetén e-mailen, kapcsolatban álló biztosításközvetítő az ügyfél hozzájárulása esetén e-mailen, kapcsolatban álló biztosításközvetítő az ügyfél hozzájárulása esetén e-mailen, kapcsolatban álló biztosításközvetítő az ügyfél hozzájárulása esetén e-mailen, kapcsolatban álló biztosításközvetítő az ügyfél hozzájárulása esetén e-mailen, telefonon,
személyesen megkeresheti az ügyfelet ajánlattétel céljából, vagy közvetlen üzletszerzést célzó
küldeményt juttathat el a részére.
4) A biztosítási titoknak minősülő személyes adatok kezelésénél az alábbiak szerint jár el a
biztosító:
4.1) A biztosítási titok tekintetében, időbeli korlátozás nélkül - ha törvény másként nem rendelkezik -
titoktartási kötelezettség terheli a biztosító tulajdonosait, vezetőit, alkalmazottait és mindazokat, akik
ahhoz a biztosítóval kapcsolatos tevékenységük során bármilyen módon hozzájutottak.
14
4.2) Biztosítási titok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha
a) a biztosító ügyfele vagy annak törvényes képviselője a kiszolgáltatható biztosítási titokkört
pontosan megjelölve, erre vonatkozóan írásban felmentést ad,
b) a Bit. alapján a titoktartási kötelezettség nem áll fenn.
4.3) A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége a Bit-ben foglaltak szerint nem áll fenn: a
feladatkörében eljáró Felügyelettel; a folyamatban lévő büntetőeljárás keretében eljáró nyomozó
hatósággal és ügyészséggel; büntetőügyben, polgári ügyben, valamint a csődeljárás, illetve a
felszámolási eljárás ügyében eljáró bírósággal, továbbá a végrehajtási ügyben eljáró önálló bírósági
végrehajtóval; az Európai Csalásellenes Hivatallal (Olaf); a hagyatéki ügyben eljáró közjegyzővel;
meghatározott esetekben az adóhatósággal; a feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgálattal; a
biztosítóval, a biztosításközvetítővel, a szaktanácsadóval, a harmadik országbeli biztosító, független
biztosításközvetítő vagy szaktanácsadó magyarországi képviseletével, ezek érdek-képviseleti
szervezeteivel, illetve a biztosítási tevékenységgel kapcsolatos versenyfelügyeleti feladatkörében
eljáró Gazdasági Versenyhivatallal; a feladatkörében eljáró gyámhatósággal; az egészségügyről szóló
1997. évi CLIV. törvény 108. § (2) bekezdésében foglalt egészségügyi hatósággal; a külön törvényben
meghatározott feltételek megléte esetén a titkosszolgálati eszközök alkalmazására, titkos információ
gyűjtésre felhatalmazott szervvel; a viszontbiztosítóval, valamint közös kockázatvállalás
(együttbiztosítás) esetén a kockázatvállaló biztosítókkal; a Bit-ben szabályozott adattovábbítások
során átadott adatok tekintetében a kötvénynyilvántartó szervvel; az állományátruházás keretében
átadásra kerülő biztosítási szerződési állomány tekintetében az átvevő biztosítóval; a kárrendezéshez
és a megtérítési igény érvényesítéséhez szükséges adatok tekintetében továbbá ezek egymásközti
átadásával kapcsolatban a Kártalanítási Számlát, illetve a Kártalanítási Alapot kezelő szervezettel, a
Nemzeti Irodával, a levelezővel az Információs Központtal, a Kártalanítási Szervezettel és a
kárrendezési megbízottal és a kárképviselővel, illetve a károkozóval, amennyiben az önrendelkezési
jogával élve a közúti közlekedési balesetével kapcsolatos kárrendezés kárfelvételi jegyzőkönyvéből a
balesetben érintett másik jármű javítási adataihoz kíván hozzáférni; a kiszervezett tevékenység
végzéséhez szükséges adatok tekintetében a kiszervezett tevékenységet végzővel, fióktelep
esetében – ha a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítő adatkezelés feltételei
minden egyes adatra nézve teljesülnek, valamint a harmadik országbeli biztosító székhelye szerinti
állam rendelkezik a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítő adatvédelmi
jogszabállyal – a harmadik országbeli biztosítóval, biztosításközvetítővel, szaktanácsadóval; a
feladatkörében eljáró alapvető jogok biztosával; a feladatkörében eljáró Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósággal; a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a
káresetek igazolásának részletes szabályairól szóló rendeletben meghatározott kártörténeti adatra és
bonus-malus besorolásra nézve a rendeletben szabályozott esetekben a biztosítóval a
mezőgazdasági biztosítási szerződés díjához nyújtott támogatást igénybe vevő biztosítottak esetében
az agrárkár-megállapító szervvel, a mezőgazdasági igazgatási szervvel, az agrárkár-enyhítési
szervvel, valamint az agrárpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium irányítása alatt álló,
gazdasági elemzésekkel foglalkozó intézménnyel szemben.
A biztosítási titoktartási kötelezettség az eljárás keretén kívül a fentebb meghatározott szervek
alkalmazottaira is kiterjed.
Az adóhatósággal szemben a biztosítási titok megtartásának kötelezettsége abban az esetben nem
áll fenn, ha adóügyben, az adóhatóság felhívására a biztosítót törvényben meghatározott körben
nyilatkozattételi kötelezettség, illetve, ha biztosítási szerződésből eredő adókötelezettség alá eső
kifizetésről törvényben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség terheli.
4.4) A biztosító a nyomozó hatóság, a polgári nemzetbiztonsági szolgálat és az ügyészség részére
akkor is köteles haladéktalanul tájékoztatást adni, ha adat merül fel arra, hogy a biztosítási ügylet
kábítószerrel visszaéléssel, terrorcselekménnyel, robbanóanyaggal vagy robbantószerrel
visszaéléssel, lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaéléssel, pénzmosással, bűnszövetségben vagy
bűnszervezetben elkövetett bűncselekménnyel van összefüggésben.
A biztosító a nyomozó hatóságot a "halaszthatatlan intézkedés" jelzéssel ellátott, külön jogszabályban
előírt ügyészi jóváhagyást nélkülöző megkeresésére is köteles tájékoztatni az általa kezelt, az adott
üggyel összefüggő, biztosítási titoknak minősülő adatokról.
A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn abban az esetben, ha a biztosító,
biztosításközvetítő és a biztosítási szaktanácsadó az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni
15
korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvényben meghatározott bejelentési kötelezettségének
tesz eleget.
A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn abban az esetben, ha a magyar
bűnüldöző szerv, illetőleg az Országos Rendőr-főkapitányság – a pénzmosás megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló törvényben meghatározott feladatkörében eljárva, vagy nemzetközi
kötelezettségvállalás alapján külföldi bűnüldöző szerv, illetőleg külföldi Pénzügyi Információs Egység írásbeli megkeresése teljesítése céljából – írásban kér biztosítási titoknak minősülő adatot a
biztosítótól, amennyiben a megkeresés tartalmazza a külföldi adatkérő által aláírt titoktartási
záradékot.
4.5) Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét a biztosító által a harmadik országbeli biztosítóhoz vagy
harmadik országbeli adatfeldolgozó szervezethez (harmadik országbeli adatkezelő) történő
adattovábbítás abban az esetben, ha a biztosító ügyfele (adatalany) ahhoz írásban hozzájárult, és a
harmadik országbeli adatkezelőnél a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítő
adatkezelés feltételei minden egyes adatra nézve teljesülnek, valamint a harmadik országbeli
adatkezelő székhelye szerinti állam rendelkezik a magyar jogszabályok által támasztott
követelményeket kielégítő adatvédelmi jogszabállyal.
4.6) Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét az olyan összesített adatok szolgáltatása, amelyből az
egyes ügyfelek személye vagy üzleti adata nem állapítható meg; fióktelep esetében a külföldi
székhelyű vállalkozás székhelye (főirodája) szerinti felügyeleti hatóság számára a felügyeleti
tevékenységhez szükséges adattovábbítás, ha az megfelel a külföldi és a magyar felügyeleti hatóság
közötti megállapodásban foglaltaknak; a jogalkotás megalapozása és a hatásvizsgálatok elvégzése
céljából a Nemzetgazdasági Minisztérium részére személyes adatnak nem minősülő adatok átadása,
az összevont alapú felügyeletre és a kiegészítő felügyeletre vonatkozó törvényi rendelkezések
teljesítése érdekében történő adatátadás.
A fentebb meghatározott adatok átadását a biztosító a biztosítási titok védelmére hivatkozva nem
tagadhatja meg.
A biztosító a 4.2-4.6) pontokban meghatározott esetekben és szervezetek felé az ügyfelek
személyes adatait a Bit-ben foglaltak szerint továbbíthatja.
4.7) Az adattovábbítási nyilvántartásban szereplő személyes adatokat az adattovábbítástól számított 5
év elteltével, a Bit. 154. § alá eső adatok vagy az adatvédelmi törvény szerint különleges adatnak
minősülő adatok továbbítása esetén 20 év elteltével törölni kell.
4.8) Az elhunyt személyhez kapcsolódó adatok kezelésére a személyes adatok kezelésére vonatkozó
jogszabályi rendelkezések az irányadók. Az elhunyt személlyel kapcsolatba hozható adatok
tekintetében az érintett jogait az elhunyt örököse, illetve a biztosítási szerződésben nevesített jogosult
is gyakorolhatja.
4.9) A Biztosító, biztosításközvetítői és szaktanácsadói vállalkozás jogutód nélküli megszűnése esetén
a biztosító, biztosításközvetítői és szaktanácsadói vállalkozás által kezelt üzleti titkot tartalmazó irat a
keletkezésétől számított 60 év múlva levéltári kutatások céljára felhasználható. Nem lehet üzleti titokra
vagy biztosítási titokra hivatkozással visszatartani az információt a közérdekű adatok nyilvánosságára
és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási
kötelezettség esetén. Az üzleti titokra és a biztosítási titokra egyebekben a Ptk. 81. §-ában foglaltakat
kell megfelelően alkalmazni.
5) Az adatkezelés időtartama
A biztosító a személyes adatokat a biztosítási jogviszony fennállásának idején, valamint azon
időtartam alatt kezelheti, ameddig a biztosítási, illetve a megbízási jogviszonnyal kapcsolatban igény
érvényesíthető.
A biztosító a létre nem jött biztosítási szerződéssel kapcsolatos személyes adatokat addig kezelheti,
ameddig a szerződés létrejöttének meghiúsulásával kapcsolatban igény érvényesíthető.
6) Az adatkezelésre vonatkozó egyéb rendelkezések
6.1) Az ügyfelek adatait a biztosító a saját informatikai rendszerében, számítógépes úton is kezeli.
16
6.2) A biztosító az adatkezelés során betartja az Infotv., a Bit., valamint az egyéb hatályos jogszabályok
rendelkezéseit.
6.3) A biztosító az ügyfél kérésére a biztosító által vezetett nyilvántartásokban tárolt saját adatairól,
annak kezeléséről tájékoztatást ad, az ügyfél által kezdeményezett adathelyesbítéseket
nyilvántartásaiban átvezeti a törvényi feltételek fennállása esetén törli, illetve zárolja az adatot.
6.4) Az ügyfél élhet az Infotv-ben biztosított egyéb jogaival (pl. tiltakozási jog, bírósági
jogérvényesítés) is.
6.5) A biztosító az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy az adatkezelésre
vonatkozó szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét. A
biztosító gondoskodik az adatok biztonságáról, és megteszi azokat a technikai és szervezési
intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi
szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
Az adatokat a biztosító védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra
hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az
alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
6.6) A jelen „Tudnivalók”-ban hivatkozott jogszabályok a biztosító ügyfélszolgálati irodáiban, valamint
a www.groupama-garancia.hu honlapon megtekinthetőek.
7. Az adatok továbbítása, adatfeldolgozók
A Bit. 157. § (1) bekezdésének o) pontja alapján a biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem
áll fenn a kiszervezett tevékenység végzéséhez szükséges adatok tekintetében a kiszervezett
tevékenységet végzővel szemben. A kiszervezett tevékenységet végzők részére a biztosító az
ügyfelek személyes adatait továbbíthatja.
Az ügymenet kiszervezését végző fontosabb jogalanyokra, szervezetekre, az általuk végzett
tevékenység leírására vonatkozó tájékoztató a biztosító ügyfélszolgálati irodáin, és a www.groupamagarancia.
hu honlapon megtekinthető.
A biztosítóval kötött szerződés alapján kizárólag a kiszervezett tevékenység végzéséhez szükséges
célokra használhatóak a biztosítótól kapott adatok. A kiszervezett tevékenységet végzők az adat- és
titokvédelemre vonatkozó jogszabályokat kötelesek betartani. A biztosítási titok megőrzésére vonatkozó
kötelezettséget, felelősséget, és a titok megtartása érdekében teendő intézkedéseket a velük kötött
szerződés is biztosítja. A kiszervezett tevékenységgel harmadik személynek okozott bármely kárért a
biztosító felel.
Amennyiben a kiszervezett tevékenység keretében a biztosító az ügyfeleinek személyes adatát
továbbítja a kiszervezett tevékenységet végzőhöz, úgy a kiszervezett tevékenységet végző a biztosító
adatfeldolgozójának minősül.
A biztosító az ügyfél hozzájárulásával az ügyfél 3. pontban meghatározott adatait (biztosítási titokköröket
az egészségi állapotra vonatkozó, valamint a különleges adatok kivételével) a biztosítóval szerződéses
kapcsolatban álló biztosításközvetítők számára üzletszerzés, prevenciós és intervenciós tevékenység
céljából átadhatja.
Ügyfeleink jogai, a biztosítási szerződésekkel kapcsolatos panaszok ügyintézése
Számunkra a legfontosabb az elégedett ügyfél. Ezen célunk eléréséhez a legnagyobb segítséget
hiányosságaink visszajelzésével kaphatjuk. Jelen szerződési feltételekkel kapcsolatban felmerülő
esetleges kérdés, panasz esetén ügyfelünk személyesen a biztosító ügyfélszolgálati irodáiban
dolgozó munkatársaihoz fordulhat. Telefonon keresztül a biztosító TeleCenter számán +36 1 467
3500, illetve elektronikus levélben a www.groupamadirekt.hu „Írjon nekünk” fórumon is állunk